Valoarea serviciului și modalități de plată

Prețurile aferente fiecărui serviciu/pachet sunt exprimate în Euro, fără TVA, contravaloarea în lei fiind calculată la cursul Euro din ziua emiterii facturii fiscale.
Clientul va achita contravaloarea opțiunii alese cu 30 (treizeci) de zile înainte de data afișării și promovării locației acestuia, pe locul vizat pentru o lună calendaristică. Clientul va notifica PFH intenția de a achiziționa una dintre opțiunile prezentate pe site, cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile lucrătoare înainte de a expira valabilitatea opțiunii inițiale.
Clientul poate, pe parcursul perioadei contractuale, să modifice alegerea inițială a unui Pachet de servicii cu obligația notificării cu cel puțin 7(șapte) zile lucrătoare înainte de data până la care dorește actualizarea locației.
Cu excepția unui acord specific, separat și diferit încheiat între Părți, plata contravalorii Serviciului, corespunzător Pachetului de servicii ales, pentru prima lună, va trebui să fie efectuată de către Client simultan cu expedierea Formularului de comandă și, în orice caz, la o dată anterioară celei de activare a Serviciului.
Clientul va achita contravaloarea Pachetului de servicii ales și a opțiunii, dacă este cazul, periodic (lunar sau anual) prin următoarele modalități:
a. direct de pe website-ul www.petfriendly.ro, utilizând mijloacele de plată prezentate (plata on-line);
b. prin Ordin de Plată, în contul PFH;
c. în numerar, la sediul PFH.
Clientul va achita contravaloarea Serviciului în 5 (cinci) zile calendaristice de la data emiterii facturii fiscale de către PFH, prin una dintre modalitățile prezentate mai sus.
Clientul va achita Pachetul de servicii ales:
a. lunar, factura fiscală se va emite cu 30 (treizeci) de zile în avans pentru luna următoare;
b. anual, factura fiscală se va emite la data semnării prezentului contract.
Pentru achitarea integrală a contravalorii Pachetului de servicii ales, conform PFH va acorda o lună contractuală bonus (gratuită), emițând factura fiscală pentru suma aferentă celor 12 (douasprezece)luni de servicii.
Plata efectuată valabil nu are caracter returnabil, Clientul având posibilitatea de a solicita conversia Serviciului.
În cazul în care Clientul recomandă serviciile PFH către terți și acesta încheie contract(e) de promovare cu terții, va acorda servicii contractuale bonus (gratuit) Clientului, valabile pentru luna a 13-a aferentă fiecărei perioade contractuale.
Clientul ia act și acceptă în mod expres faptul că factura poate să îi fie transmisă și/sau pusă la dispoziție în format electronic, termenul scadent pentru plată calculându-se de la data transmiterii de către PFH.
PFH poate schimba oricând prețurile pentru serviciile prezentate pe site, precum și conținutul Pachetelor de servicii fără nicio notificare prealabilă.
În caz de neplată PFH are dreptul de a întrerupe furnizarea Serviciului fără nicio notificare prealabilă; prin neplata serviciilor furnizate, Clientul renunță în mod expres la alte drepturi și protecție legală.
Clientul nu va putea să înainteze reclamații de nici un fel dacă nu a procedat anterior la efectuarea corectă a plăților prevăzute de Contract și la furnizarea materialelor necesare către PFH.