Termeni și condiții

I. PREAMBUL:

Website-ul www.petfriendly.ro, denumit în continuare site-ul, este deținut și administrat de către PFA IVĂNESCU BOGDAN CONSTANTIN, cu sediul în Mun. București, Sector 3, strada Drumul Murgului nr. 8, bl. H1, e-mail: bogdan@ivanescu.biz, tel.: 0722.504.540, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. F40/297/2014, având C.I.F..: 32707671 și contul bancar: RO43 INGB 0000 9999 0414 8827, deschis la ING Bank - Sucursala Băneasa, denumită în continuare PFH.

Pet Friendly este unica platforma de utilitate publică adresată celor peste 2 milioane de proprietari de animale de companie din România (dintre care până la 10,000 de câini de expoziție), ce le oferă accesul, centralizat, la unul dintre serviciile locațiilor agreate.

Pet Friendly este și va rămâne singura platformă de acest fel din România prin intermediul căreia locațiile agreate își pot promova serviciile pet-friendly sau destinate animalelor de companie, conceptul original beneficiind de toate prerogativele decurgând din înregistrarea dreptului de autor, precum și a mărcii la nivel comunitar.

Prin website-ul www.petfriendly.ro noi, PFA IVĂNESCU BOGDAN CONSTANTIN și partenerii (de distribuție) afiliați oferim o platformă online, prin intermediul căreia persoanele ce caută soluții de servicii destinate proprietarilor de animale de companie și acestora au acces la o listă de unități de cazare, cum sunt: hoteluri, moteluri, hosteluri, pensiuni și B&B, etc. numite generic „cazare/cazări”, unități de alimentație publică, cum sunt: restaurante, cafenele, pub-uri etc. numite generic „restaurant/restaurante”, țarcuri pentru câini, pet shop-uri, clinici și cabinete veterinare, grădinițe de zi pentru câini, cabinete de cosmetică veterinară, handleri profesionali, asociații chinologice și alte tipuri de unități si utilități, în calitate de Beneficiari (utilizatori/potențiali clienți).

Prestatorii de servicii care dețin o locație dintre cele clasificate pe website-ul www.petfriendly.ro, respectiv: cazare, restaurante, țarcuri pentru câini, pet shop-uri, clinici și cabinete veterinare, grădinițe de zi pentru câini, cabinete de cosmetică veterinară, handleri profesionali, asociații chinologice și alte tipuri de unități și utilități, și care permit accesul și oferă servicii destinate proprietarilor de animale de companie și acestora, vor afișa informații (text și/sau imagini) privind locația proprie pe website-ul www.petfriendly.ro, în scopul promovării și accesării acestora de către utilizatorii platformei.

În raportul dintre deținătorul unei locații și utilizatorul platformei online www.petfriendly.ro, entitatea juridică PFA IVĂNESCU BOGDAN CONSTANTIN și partenerii acesteia au doar calitatea de Intermediar, astfel cum reiese potrivit termenelor și condițiilor prezentului contract, fără a se obliga în niciun mod la obținerea directă sau indirectă de clienți și/sau la intermedierea încheierii de contracte în orice formă.

Prin încheierea prezentului contract, PFA IVĂNESCU BOGDAN CONSTANTIN acordă Beneficiarului dreptul de a utiliza logo-ul PET FRIENDLY/PET FRIENDLY HOTELS numai însoțită de sintagma UNITATE RECOMANDATĂ DE, astfel cum este exemplificat în continuare:

Unitate recomandată de
pet-friendly-hotels-logo
Navigarea pe site, urmată de Comandă (completarea formularului/solicitarea adresată pe e-mail, prin telefon, urmată de confirmare pe e-mail) echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos de către orice Client/Utilizator.

PFH își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul site-ului, precum și Termenii și condițiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă.

În caz de divergență sau neînțelegeri între PFH și Client, se vor aplica Termenii și condițiile valabile la momentul Comenzii.

Bifarea căsuței ACCEPT TERMENII ȘI CONDIȚIILE de către Client echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor și condițiilor.

PRIN COMPLETAREA FORMULARULUI DE COMANDĂ ȘI BIFAREA CĂSUȚEI ”ACCEPT TERMENII ȘI CONDIȚIILE”, Clientul garantează:

1. ESTE PERSOANĂ FIZICĂ, cu capacitate deplină de exercițiu;

2. ESTE PERSOANĂ JURIDICĂ, cu capacitate deplină de exercițiu și activă din punct de vedere fiscal;

3.INFORMAȚII CORECTE, CLARE ȘI REALE, incluzând orice tip de informație necesară pentru condițiile de plată; Va actualiza în mod corect și permanent orice informație;

4. ACORDUL EXPRES PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PENTRU ONORAREA COMENZILOR DEPUSE. Prin completarea Formularului de comandă, Clientul își exprimă în mod expres și neechivoc consimțământul pentru o prelucrare ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri similare celor pentru care au fost puse la dispoziția PFH, în temeiul Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;

5. RESPECTĂ TOATE ȘI ORICARE TERMENI ȘI CONDIȚII, CONFIDENȚIALITATEA ACESTORA, PRECUM ȘI TOATE DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ pe care Serviciile oferite de PFH le comportă.

6. ARE AUTORITATEA DE A UTILIZA SERVICIILE CONFORM PREZENTULUI CONTRACT.
În cazul în care Clientul nu este de acord/nu își exprimă acordul asupra termenilor sau a oricăror altor prevederi/modificări privind prezentul Contract, singura opțiune este aceea de a nu completa Formularul de Comandă sau de a anunța imediat renunțarea la Comandă sau de a anunța denunțarea unilaterală a Contractului, după caz.

1. DEFINIȚII:

a. Client: persoana fizică sau juridică care manifestă intenția fermă de a contracta serviciile PFH prin completarea Formularului de comandă;

b. Utilizator: persoana fizică care utilizează site-ul PFH în scopul obținerii serviciilor Clientului;

c. Contract: prezentul acord între PFH și Client în cadrul unui sistem de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a unui reprezentant al PFH și a Clientului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat acordul;

d. Formular de Comandă: formularul electronic disponibil pe site-ul PFH care, după ce a fost completat în totalitate de către Client și expediat de acesta online către PFH, constituind acceptarea fără echivoc a propunerii contractuale, reprezintă solicitarea de realizare a Serviciului;

e. Perfectarea Contractului: transmiterea Formularului de comandă de către Client, împreună cu efectuarea plății cuantumului Serviciului prevăzut, presupune acceptarea integrală din partea Clientului a Termenilor și Condițiilor și constituie acceptarea neechivocă a propunerii contractuale în temeiul art. 1196 din Codul civil față de PFH;

f. Serviciul: disponibil pe site-ul PFH și care se regăsește în Formularul de comandă al Clientului, precum și prestație ulterioară (serviciu suplimentar) solicitată de către Client față de lansarea comenzii;

g. Informații confidențiale: reprezintă orice informaţie privitoare la secrete profesionale şi orice alte informaţii aparţinând oricăreia dintre Părţi inclusiv, dar nu limitat la, existenţa şi conţinutul prezentului contract.

2. DERULAREA CONTRACTULUI:

2.1 OBIECT: Constă în prestarea de servicii de către PFH în favoarea Clientului în vederea afișării informațiilor privind locația Clientului (text și/sau imagini) și promovării acesteia în cadrul platformei online www.petfriendly.ro conform criteriilor stabilite în Formularul de comandă (orașul, tipul locației, modalitate afișare:text și/sau imagini, altă modalitate promovare etc.), destinate utilizatorilor acestei platforme – proprietari de animale de companie.
Modalitatea afișării și promovării locației Clientului este condiționată de tipul și de numărul Pachetelor de servicii alese, conform Formularului de comandă.

2.2 PERFECTAREA CONTRACTULUI: Trimiterea Formularului de comandă de către Client, împreună cu efectuarea plății cuantumului Serviciului, corespunzător Pachetului de servicii ales, pentru prima lună, presupune acceptarea integrală din partea Clientului a Termenilor și Condițiilor și constituie acceptarea neechivocă a propunerii contractuale în temeiul art. 1196 din Codul civil față de PFH.
În cazul acceptării, Contactul se perfectează cu activarea Serviciului, urmată de trimiterea Confirmării de activare. Utilizarea Serviciilor de către Client certifică acceptarea tuturor TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR.
După trecerea a 30 (treizeci) de zile de la data primirii Formularului de comandă, în cazul în care PFH nu primește plata cuantumului Serviciului, comanda va fi anulată și radiată, fără niciun fel de notificare prealabilă.
PFH își rezervă dreptul de a nu accepta Formularul de comandă transmis incomplet, care nu este însoțit de dovada achitării cuantumului Serviciului, corespunzător Pachetului de servicii ales, pentru prima lună, sau din alte motive pe care PFH le consideră că ar împiedica realizarea Serviciului în condițiile și termenele prevăzute.
Prioritizarea aducerii la îndeplinire a comenzilor concomitente se va realiza de PFH în funcție de următoarele criterii: dovada achitării cuantumului Serviciului, corespunzător Pachetului de servicii ales, pentru prima lună, ordinea cronologică a primirii dovezilor de achitare a cuantumului Serviciului, împreună cu Formularul de comandă.
Clientul este responsabil pentru veridicitatea informațiilor furnizate și recunoaște lui PFH dreptul de a dobândi eventuale informații ulterioare în scopul activării Serviciului, în condițiile respectării legislației în vigoare.

2.3 ACTIVAREA ȘI FURNIZAREA SERVICIULUI: Activarea Serviciului este condiționată de achitarea imediată a cuantumului Serviciului, corespunzător Pachetului de servicii ales, pentru prima lună, cu ocazia transmiterii Formularului de comandă.
Serviciul este furnizat până la expirarea Contractului. La apropierea acestei date, PFH, cu titlu exclusiv de curtoazie și, prin urmare, fără să-și asume niciun fel de obligație față de Client, își rezervă posibilitatea de a notifica pe adresa de e-mail a acestuia avizări referitoare la data scadentă a Contractului.
Clientul are facultatea să achiziționeze, prin intermediul comenzii corespunzătoare și a plății cuantumului aferent, încă unul sau mai multe Servicii Suplimentare. Părțile convin că Serviciile Suplimentare, indiferent de momentul activării lor, au aceeași dată de scadență cu cea a Serviciului principal căruia îi sunt asociate.

2.4 UTILIZAREA SERVICIULUI: Toate serviciile oferite de PFH pot fi utilizate numai În scopuri legale.
Este interzisă prezentarea de informații, date sau materiale care încalcă legile românești și internationale. Printre acestea putem enumera, dar nu ne limitam numai la: materiale copiate fără permisiunea proprietarilor, materiale protejate de secrete comerciale sau cu un alt statut.
Clientul este de acord să nu ceară despăgubiri și să nu tragă la răspundere PFH pentru nicio pretenție rezultată din utilizarea Serviciului care îl prejudiciază sau prejudiciază o terță parte.

2.5 DURATA: Contractul va avea o durată egală cu perioada de timp indicată în Formularul de comandă, adică de minim 12 (douăsprezece) luni, care va curge de la data acceptării acestuia de către PFH, conform prezentului contract.
Înainte de expirarea Contractului, Clientul va putea să-l reînnoiască, pe baza Pachetelor de servicii și a celorlalte condiții contractuale aflate în vigoare în momentul reînnoirii.
Reînnoirea Serviciului va trebui să fie perfectată de către Client de preferință cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile înainte de scadența Contractului, prin înaintarea solicitării respective și efectuarea plății, în modalitățile și termenele stabilite, cuantumului prevăzut pentru Pachetul de servicii ales aflat în vigoare în momentul reînnoirii. După parcugerea procedurii de reînnoire în conformitate cu procedura descrisă, Serviciul va fi reînnoit pentru perioada de timp convenită contractual, care va curge din ziua expirării Serviciului reînnoit, inclusiv în cazul în care reînnoirea s-ar perfecta după scadența Serviciului.
Cu menținerea prevederilor menționate mai sus, în cazul în care se activează opțiunea „Reînnoire automată”, la expirarea Serviciului, acesta va fi reînnoit în mod automat pentru o perioadă de timp egală cu cea selectată inițial de către Client în Formularul de comandă.

2.5 VALOAREA SERVICIULUI ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ: Prețurile aferente fiecărui serviciu/pachet sunt exprimate în Euro, fără TVA, contravaloarea în lei fiind calculată la cursul Euro din ziua emiterii facturii fiscale.
Clientul va achita contravaloarea opțiunii alese cu 30 (treizeci) de zile înainte de data afișării și promovării locației acestuia, pe locul vizat pentru o lună calendaristică. Clientul va notifica PFH intenția de a achiziționa una dintre opțiunile prezentate pe site, cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile lucrătoare înainte de a expira valabilitatea opțiunii inițiale.
Clientul poate, pe parcursul perioadei contractuale, să modifice alegerea inițială a unui Pachet de servicii cu obligația notificării cu cel puțin 7(șapte) zile lucrătoare înainte de data până la care dorește actualizarea locației.
Cu excepția unui acord specific, separat și diferit încheiat între Părți, plata contravalorii Serviciului, corespunzător Pachetului de servicii ales, pentru prima lună, va trebui să fie efectuată de către Client simultan cu expedierea Formularului de comandă și, în orice caz, la o dată anterioară celei de activare a Serviciului.
Clientul va achita contravaloarea Pachetului de servicii ales și a opțiunii, dacă este cazul, periodic (lunar sau anual) prin următoarele modalități:
a. direct de pe website-ul www.petfriendly.ro, utilizând mijloacele de plată prezentate (plata on-line);
b. prin Ordin de Plată, în contul PFH;
c. în numerar, la sediul PFH.
Clientul va achita contravaloarea Serviciului în 5 (cinci) zile calendaristice de la data emiterii facturii fiscale de către PFH, prin una dintre modalitățile prezentate mai sus.
Clientul va achita Pachetul de servicii ales:
a. lunar, factura fiscală se va emite cu 30 (treizeci) de zile în avans pentru luna următoare;
b. anual, factura fiscală se va emite la data semnării prezentului contract.
Pentru achitarea integrală a contravalorii Pachetului de servicii ales, conform PFH va acorda o lună contractuală bonus (gratuită), emițând factura fiscală pentru suma aferentă celor 12 (douasprezece)luni de servicii.
Plata efectuată valabil nu are caracter returnabil, Clientul având posibilitatea de a solicita conversia Serviciului.
În cazul în care Clientul recomandă serviciile PFH către terți și acesta încheie contract(e) de promovare cu terții, va acorda servicii contractuale bonus (gratuit) Clientului, valabile pentru luna a 13-a aferentă fiecărei perioade contractuale.
Clientul ia act și acceptă în mod expres faptul că factura poate să îi fie transmisă și/sau pusă la dispoziție în format electronic, termenul scadent pentru plată calculându-se de la data transmiterii de către PFH.
PFH poate schimba oricând prețurile pentru serviciile prezentate pe site, precum și conținutul Pachetelor de servicii fără nicio notificare prealabilă.
În caz de neplată PFH are dreptul de a întrerupe furnizarea Serviciului fără nicio notificare prealabilă; prin neplata serviciilor furnizate, Clientul renunță în mod expres la alte drepturi și protecție legală.
Clientul nu va putea să înainteze reclamații de nici un fel dacă nu a procedat anterior la efectuarea corectă a plăților prevăzute de Contract și la furnizarea materialelor necesare către PFH.

2.6 DREPTURI ȘI OBLIGAȚII:
Pentru PFH:
a. Asigură serviciile solicitate de către Client în condițiile și termenele convenite, cu respectarea normelor legale în vigoare;
b. Asigură resursele umane, materiale, tehnice și alte asemenea necesare afișării și promovării locației Clientului;
c. Are dreptul la plata integrală și la timp a serviciilor realizate, conform prezentului contract;
d. Are dreptul să utilizeze toate și oricare dintre datele și informațiile de care ia cunoștință pe parcursul derulării perioadei contractuale în scopul atingerii obiectivelor prezentului contract;
e. Toate drepturile de proprietate industrială (incluzând, dar fără a se limita la, drepturi asupra mărcilor înregistrate, desenelor, know-how, logo-uri, imagini, texte, drepturi de autor, precum și drepturi conexe ale acestora) cu privire la toate și oricare dintre serviciile realizate conform prezentului contract și anexelor încheiate aparțin exclusiv PFH;
f. PFH își asumă obligații privind mijloacele, nu și rezultatul Serviciului contractat de către Client; nu și asumă nicio responsabilitate nici față de Client, nici față de Terți pentru întârzieri, funcționări defectuoase, suspendarea și/sau întreruperea în furnizarea Serviciului determinate de cauze care nu i se pot imputa;
g. Obligațiile și responsabilitățile PFH față de Client sunt exclusiv cele definite de Contract; din acest motiv, în cazul încălcării sau neîndeplinirii obligațiilor contractuale imputabile PFH, aceasta nu este responsabilă pentru un cuantum mai mare decât cel vărsat de către Client pentru fiecare Serviciu în parte.

Pentru Client:
a. Asigură achitarea valorii contractului în conformitate cu dispozițiile prezentului contract;
b. Transmite PFH în timp util toate informațiile necesare afișării și promovării locației;
c. În raport cu utilizatorii, va acționa cu profesionalism, îndeplinind cu promptitudine orice solicitare din partea acestora;
d. Răspunde de realitatea și acuratețea informațiilor, proprietatea drepturilor de proprietate industrială deținute (toate și oricare drepturi asupra mărcilor, desenelor, modelelor, licențelor, orice alte drepturi privind proprietatea industrială, drepturi de autor și drepturi conexe).
e. Declară şi garantează că are dreptul legal de a oferi serviciile locației respective şi deţine calitatea ori îndeplineşte condiţiile impuse de lege în acest sens, fiind singurul răspunzător pentru provenienţa, calitatea, efectele ori rezultatele serviciilor oferite, precum şi pentru oricare viciu cu privire la serviciile aparţinând acestuia şi promovate de către PFH prin intermediul Serviciului;
f. Autorizează PFH de a folosi, copia, reproduce, republica, încărca, posta, transmite, modifica sau distribui informațiile și materialele comunicate în scopul atingerii obiectivelor prezentului contract, precum și, fără a se limita la, logo-uri, poze, bannere sau orice alte elemente grafice, texte, fotografii, design sau audio;
g. Declară, garantează și se angajează să asocieze, numai pe perioada valabilității prezentului contract, locația cu denumirea și/sau conținutul platformei www.petfriendly.ro numai ca UNITATE RECOMANDATĂ DE PET FRIENDLY HOTELS, pe orice suport în vederea promovării online și offline; orice alte forme de utilizare a denumirii și/sau a conținutului, precum și nerespectarea obligației de a retrage logo-ul/denumirea platformei www.petfriendly.ro din orice activitate de promovare la încetarea perioadei contractuale prin oricare dintre modalitățile prevăzute la art. 6, constituie utilizare neautorizată, conform Legii nr. 84/1998, privind mărcile și indicațiile geografice, republicată;
h. Este de acord să permită includerea liberă a locației (logo-ul,website,prezentare) în catalogul de prezentare/portofoliul/site-urile web proprii sau conexe, pagini de socializare ale Companiei, exclusiv în scop de promovare a serviciilor proprii.

2.6 NERESPECTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR:
În cazul în care Clientul nu achită contravaloarea Serviciului, conform prezentului Contract, PFH este îndreptățit să perceapă o penalitate de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere, calculată cu prima zi după împlinirea datei scadente de plată. Cuantumul penalităților poate depăși cuantumul debitului principal.
În cazul în care Clientul nu achită sumele restante timp de 2 (două) luni consecutive, calculate cu prima zi după împlinirea datei scadente de plată, PFH are dreptul să nu mai inițieze şi/sau să suspende integral și imediat orice activitate și/sau servicii prestate în interesul Clientului, liber de orice răspundere faţă de acesta, fiind îndreptățit să denunțe unilateral contractul, notificând în acest sens Clientul cu 15 (cincisprezece) zile lucrătoare înainte de data de la care prezentul contract va fi considerat încetat.
Pentru denunțarea unilaterală intervenită în condițiile de mai sus, precum și în cazul în care Clientul notifică cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile lucrătoare intenția de încetare a contractului, acesta se obligă să achite suma reprezentând contravaloarea serviciilor, conform Pachetului de servicii ales, pentru lunile rămase de executat până la încetarea perioadei pentru care a fost încheiat contractul.
Valoarea serviciilor se datorează integral conform contractului și anexelor încheiate, independent de orice situaţii de fapt sau de drept intervenite ulterior semnării prezentului contract și anexelor.
Pentru toate situațiile în care Clientul utilizează în mod neautorizat logo-ul/denumirea platformei www.petfriendly.ro , încălcând termenii prezentului contract și neremediind culpa, în termen de o lună de la sesizarea acesteia, în scris, de către PFH la adresele de comunicare din prezentul contract, acesta se obligă să achite contravaloarea în lei a sumei de 3.000 (trei mii) de euro.
Părțile iau act și acceptă faptul că PFH nu este responsabilă în niciun fel pentru daunele suferite de către Client și/sau de către Terți, în mod direct sau indirect, în urma utilizării Serviciului.
Părțile iau act și accept faptul că PFH nu își asumă, în niciun caz, nicio responsabilitate pentru informațiile, datele, conținuturile introduse sau transmise și, în orice caz, prelucrate de către Client prin intermediul Serviciului și își rezervă facultatea de a adopta orice fel de inițiativă și acțiune, în vederea protejării propriilor drepturi și interese.
În cazul neîndeplinirii în tot și/sau în parte, la termen și/sau în condițiile corespunzătoare a oricărei și/sau a tuturor obligațiilor asumate, Părțile vor încerca rezolvarea diferendelor pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, instanța competentă desemnată este Curtea de Arbitraj București.

3. ÎNCETAREA CONTRACTULUI: Prezentul Contract încetează în următoarele situații:
a. la expirarea perioadei contractuale pentru care a fost încheiat Contractul;
b. prin acordul Părților, după expirarea valabilității contractuale inițiale de 12 (doisprezece) luni;
b. prin denunțarea unilaterală a contractului în condițiile prezentate mai sus.
Încetarea contractului nu va avea efect asupra niciuneia dintre obligațiile deja scadente între Părți.
Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în conditiile stabilite de Legea română.

4. DREPURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ:

Conținutul site-ului: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea PFH și a partenerilor săi și este aparat de Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și de legile speciale privind proprietatea intelectuală și industrială.
Conceptul PET FRIENDLY HOTELS aparține în exclusivitate și de drept PFH, fiind protejat de legislația specială în materia drepului de autor și drepturilor conexe, precum și a mărcilor, beneficiid astfel de toate și oricare dintre prerogativele conferite de dreptul de autor și dreptul la marcă.
Folosirea, prin orice modalitate (copiere, reproducere etc.), orice mijloc (online, offline) și orice scop (publicitate, comercial etc.) fără acordul PFH a oricăror elemente enumerate mai sus este considerată utilizarea neuatorizată , fiind sancționată conform legislației în vigoare.

5. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR/INFORMAȚIILOR:

PFH este înregistrată în Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal.
Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, adresa de domiciliu/reședință, telefon/fax, e-mail, date bancare, datele Cărții de Identitate (număr, serie, data eliberarii, autoritatea emitentă) și CNP.
Datele colectate cu privire la newslettere și alerte sunt confidențiale. PFH va putea selecta Clienții cărora le va trimite newslettere și alerte.
Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, PFH are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de către Clienți.
Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară, marketing, publicitate, servicii de comunicații electronice, informarea Clienților privind evoluția și starea Comenzilor.
Completarea de către Clienți a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată ca aceste date să fie incluse în baza de date a PFH și cu utilizarea și prelucrarea de către aceasta, afiliații, partenerii și colaboratorii acesteia pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare.
Clienților le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției in caz de încălcare a drepturilor sale. Clienții au dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintataă către sediul PFH.
Refuzul furnizarii acestor date determină imposibilitatea onorării Comenzilor.

6. CONDIȚII DE UTILIZARE:

Site-ul este furnizat de PFH pe o bază "așa cum este" și "atât căt este disponibil". PFH nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potential dăunator.
Clientul/Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, PFH fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site.
PFH nu este răspunzatoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site. PFH nu acordă niciun fel de garanție pentru conținutul și utilizarea acestui site. Informațiile publicate corespund realității la momentul înscrierii lor pe site sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului.
Serviciile și produsele prezentate pe site sunt prezentate cu titlu informativ. Pentru a primi o ofertă care să producă efecte juridice din partea PFH, Utilizatorul/Clientul va completa Formularul de comandă.
PFH își rezervă dreptul de a selecta Clienții care vor primi răspuns la solicitările de produse și servicii.

7. LINKURILE UNOR SITE-URI TERȚE:

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de către terți. PFH nu controlează și nu este răspunzătoare pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitate ale acestor site-uri.
Fără a se limita la cele mai sus menționate, PFH își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:
a. Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți;
b. Sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare;
c. Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
d. Nu ofera o securitate adecvată;
e. Conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv; sau
f. Sunt licențioase sau calomnioase.

8. DISPOZIȚII FINALE:

Clientul, prin expedierea Formularului de comandă, acceptă în mod implicit să încheie un contract a cărui unică versiune valabilă și eficace este cea în limba naționalității PFH, respectiv română , în timp ce celelalte versiuni furnizate de către PFH în oricare altă limbă străină sunt puse la dispoziție exclusiv cu titlu de amabilitate.
Acest Contract nu va stabili nicio relație de parteneriat, asociere în participațiune, relații de muncă, franciză sau agenție între PFH și Client. Nici PFH, nici Clientul nu au puterea de a lega cealaltă parte sau de a crea obligații pentru cealaltă parte fără a avea un consimțământ prealabil de la aceasta, în scris, cu excepția celor precizate expres în acest Contract.
Clientul ia act și acceptă faptul că Serviciul care constituie obiectul Contractului este caracterizat de tehnologia în continuă evoluție; pentru aceste motive, PFH își rezervă dreptul de a modifica în sensul ameliorării caracteristicile tehnice și economice ale Serviciului, a instrumentelor corelate acestuia și de a modifica respectivele condiții ale Contractului, în orice moment, inclusiv ulterior semnării acestuia, fără ca acest lucru să genereze niciun fel de obligații pentru Client.
Clientul este obligat, în orice caz, să comunice în cel mai scurt timp către PFH eventualele neregularități sau disfuncționalități pe care le depistează în privința Serviciului. PFH va face orice efort rezonabil pentru a remedia cât mai repede problemele comunicate de către Client, în conformitate cu programul în care este furnizată activitatea de asistență și indicații.
Orice notificare sau comunicare, adresată de către o parte celeilalte părţi, va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă prin oricare dintre următoarele modalităţi: scrisoare recomandată, curier, fax cu confirmare de primire sau e-mail (poştă electronică), la adresele oficiale (sediu/fax/e-mail), indicate şi declarate în preambulul prezentului contract, persoanele indicate să primească și să transmită având calitatea de reprezentant al Părții.
Părtile se obligă să păstreze confidențialitatea asupra tuturor datelor, faptelor și informațiilor cu care intră în contact pe toată perioada derulării contractului, precum și cu privire la clauzele înscrise în prezentul contract și anexele aferente, sub sancțiunea plății de daune-interese la valoarea prejudiciului cauzat.

TERMENI ȘI CONDIȚII ale acestui site sunt guvernate de legile din România.